دوشنبه, 28 خرداد 1397

 

 

شنا درتاسیسات واماکن آبی ممنوع است

مدیر روابط عمومی شرکت آب منطقه ای استان فارس نسبت به ممنوعیت وخطرات مرگبارشنا در رودخانه ها ،مخازن سدها، گوراب ها، آبگیرها ،شبکه های آبیاری وزهکشی ، بندها وسایر تاسیسات واماکن آبی هشدار داد.  

محمدرضا ارجمند اظهار داشت: گردشگران و بازدید کنندگان از این اماکن باید بیشتر هشیار باشند که شنا کردن دراین تاسیسات ممنوع وبسیار خطرناک می باشد و خانواده ها نباید تحت هیچ شرایطی به افراد خانواده اجازه شنا درآنهارابدهند.

وی افزود: متأسفانه برخی از بازدید کنندگان و گردشگران بدون توجه به ممنوعیت شنا وخطرآن مبادرت به شنا می نمایند که امکان گرفتارشدن درلایه های رسی زیرین این مناطق و اماکن وجود دارد  و یا خطر مرگ درپی خواهد داشت.

از مردم فهیم استان خواهشمندیم مواظف خود و خانواده های خود باشند تا خدایی ناکرده باعث تلخی ایامشان نگردد.

 

منبع خبر: