پنجشنبه, 27 دی 1397

 

 

نمایشگاه صنعت آب وبرق درفارس

نمایشگاه صنعت آب وبرق درفارس: گزارش تصویری  

نمایشگاه صنعت آب وبرق از12الی15دی درشهرشیراز محل دائمی نایشگاهها برگزارشد

گزارش تصویری ازافتتاحیه

منبع خبر: