پنجشنبه, 27 دی 1397

 

 

عملکرد مدیریت فنی آب در سال 1396

سرکارخانم مهندس راحمی مدیر دفتر فنی، عملکرد9ماهه مدیریت فنی آب در سال 1396 را به شرح زیر اعلام کردند.  

بررسی گزارشات مطالعاتی شامل گزارشهای هیدرولوژی، هواشناسی، آبهای زیرزمینی، فیزیوگرافی، زمین شناسی، اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی، سازه های هیدرولیکی، مورفولوژی، پدافند غیر عامل و  تعیین تکلیف ( تصویب و کفایت مطالعات) تعدادی ازطرح مطالعاتی.

بررسی اسناد مناقصات طرحهای آبرسانی، طرحهای تغذیه مصنوعی و طرح شبکه آبیاری و زهکشی.

بررسی چندین مورد شرح خدمات مهندسین مشاور درخصوص مطالعات طرحهای تغذیه مصنوعی، ساماندهی رودخانه، آبرسانی، نقشه برداری، مستند سازی و....

بازدیدهای کمیسیون طبقه بندی سنگ و ابلاغ صورتجلسات طبقه بندی سنگ طرحهای اجرایی آبرسانی، تغذیه مصنوعی و شبکه های آبیاری و زهکشی.

تشکیل کارگروه مهندسی ارزش.

بررسی و اظهارنظر در خصوص درخواست های اعلام نظر فنی در طرحهای اجرایی و سایر موارد.

ارائه خدمات نقشه برداری در خصوص انجام نقشه برداریهای موردلزوم شرکت، بررسی مطالعات میکروژئودزی ، انجام ترازیابی، کنترل موردی مطالعات نقشه برداری.

ارائه خدمات طراحی و مشاوره ای به طرحهای عمرانی شرکت در بخش برق رسانی، تاسیسات  برقی، حفاظت کاتدیک و تله متری.

منبع خبر: