پنجشنبه, 27 دی 1397

 

 

کسب افتخاری دیگر بوسیله شرکت آب منطقه ای فارس

معاون سیاسی،امنیتی وانتظامی استانداری فارس ازشرکت آب منطقه ای فارس به عنوان دستگاه برتردرحوزه پدافند غیرعامل تقدیرنمود.  

هادی پژوهش درجلسه ای که درمحل استانداری فارس درخصوص بررسی سیاستهای  حوزه پدافندغیرعامل استان فارس برگزارشده بود با اهداء لوح به مدیرعامل شرکت آب منطقه ای فارس ازتلاشهای این شرکت درجهت دستیابی به کسب عنوان دستگاه برتردراین زمینه تقدیر وتشکر نمود.

حمید رضا دهقانی مدیرعامل شرکت کسب این عنوان که مدیون تلاشهای خستگی ناپذیر مدیران وکارکنان این شرکت می باشد رابه همه همکاران تبریک گفت

منبع خبر: