سه‌شنبه, 20 آذر 1397

 

رضایت شغلی - 1


فرم نظرسنجی آیا شغلتان را دوست دارید؟ :
 
 
 
آیا به خاطر اشتباهات دیگران سرزنش می شوید؟ :
 
 
 
آیا بعلت کار زیاد دچار استرس می شوید ؟ :
 
 
 
آیا حقوقتان به تناسب کارتان و در مقایسه با سایر همکاران مناسب است؟ :
 
 
 
آیا عملکرد شما ارزیابی روشمند می شود و نتیجه خوب و بد ارزیابی خود را می گیرید؟ :
 
 
 
آیا به نظرات شما در تدوین راه انجام کارها توجه می شود؟ :
 
 
 
آیا به نظر شما مدیران اهداف سازمان را باور دارند؟ :