یکشنبه, 26 آبان 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
ارجمندی پویش وزارت  الف -ب
شیراز- دروازه قرآن
سد سلمان فارسی
خشکسالی در فارس
عنوان خدمت نهاد ارائه کننده نحوه دسترسی گروه خدمت
ارائه سوابق پرداخت بهره برداران منابع آبی 13022126104 شرکت سهامی آب منطقه ای فارس حضوری خدمات امور مشترکین صنعت آب (13022126000)
صدور قبض المثنی بهره برداران منابع آبی 13022126103 شرکت سهامی آب منطقه ای فارس حضوری - الکترونیک خدمات امور مشترکین صنعت آب (13022126000)
اصلاح صورتحساب بهره برداران منابع آبی 13022126102 شرکت سهامی آب منطقه ای فارس حضوری - الکترونیک خدمات امور مشترکین صنعت آب (13022126000)
رسیدگی به اعتراضات در کمیسیون ماده 3 آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها 13092125104 شرکت سهامی آب منطقه ای فارس حضوری ارائه خدمات مرتبط با بهره برداری از بستر رودخانه ها و مجاری آبی(13022125000)
انعقاد قرارداد حق انتفاع از اراضی بستر رودخانه برای بهره برداران مصالح 13012125103 شرکت سهامی آب منطقه ای فارس حضوری ارائه خدمات مرتبط با بهره برداری از بستر رودخانه ها و مجاری آبی(13022125000)
انعقاد قرارداد اجاره بستر رودخانه ها برای احداث مزارع پرورش و تکثیر آبزیان 13022125102 شرکت سهامی آب منطقه ای فارس حضوری ارائه خدمات مرتبط با بهره برداری از بستر رودخانه ها و مجاری آبی(13022125000)
تمدید قرارداد اجاره بستر جهت بهره‌برداری(کشت موقت) از اراضی بستر رودخانه‌ها و مجاری آبی 13022125101 شرکت سهامی آب منطقه ای فارس حضوری ارائه خدمات مرتبط با بهره برداری از بستر رودخانه ها و مجاری آبی(13022125000)
ارائه آمار و اطلاعات نیروگاه‌های برق‌آبی 13091451104 شرکت سهامی آب منطقه ای فارس حضوری ارائه آمار و اطلاعات صنعت آب کشور (13091451000)
ارائه اطلاعات وضعیت توسعه بهره برداری از منابع آب زیرزمینی (ممنوعیت دشت‌ها) 13091451102 شرکت سهامی آب منطقه ای فارس حضوری ارائه آمار و اطلاعات صنعت آب کشور (13091451000)
ارائه اطلاعات شرکت‌های حفاری چاه آب 13091451101 شرکت سهامی آب منطقه ای فارس حضوری ارائه آمار و اطلاعات صنعت آب کشور (13091451000)
صدور مجوز بسته بندی آب جهت مصارف شرب از منابع آب سطحی 15031447109 شرکت سهامی آب منطقه ای فارس حضوری - الکترونیک ارایه خدمات مرتبط با بهره برداری از منابع آبی سطحی (13021447000)
تجدید پروانه صلاحیت نظارت بر حفاری چاه 13011446135 شرکت سهامی آب منطقه ای فارس حضوری - الکترونیک ارایه خدمات مرتبط با حفر و اجازه برداشت و مصرف منابع آب زیرزمینی (13021446000)
صدور پروانه صلاحیت نظارت بر حفاری چاه 13011446134 شرکت سهامی آب منطقه ای فارس حضوری - الکترونیک ارایه خدمات مرتبط با حفر و اجازه برداشت و مصرف منابع آب زیرزمینی (13021446000)
صدور کارت تردد دستگاه حفاری چاه 13091446130 شرکت سهامی آب منطقه ای فارس حضوری - الکترونیک ارایه خدمات مرتبط با حفر و اجازه برداشت و مصرف منابع آب زیرزمینی (13021446000)
رسیدگی به درخواست تعیین تکلیف چاه‌های کشاورزی فاقد پروانه 13021446127 شرکت سهامی آب منطقه ای فارس حضوری - الکترونیک ارایه خدمات مرتبط با حفر و اجازه برداشت و مصرف منابع آب زیرزمینی (13021446000)
تمدید اعتبار پروانه بهره‌برداری از چاه 13021446126 شرکت سهامی آب منطقه ای فارس حضوری - الکترونیک ارایه خدمات مرتبط با حفر و اجازه برداشت و مصرف منابع آب زیرزمینی (13021446000)
صدور مجوز بسته بندی آب جهت مصارف شرب از منابع آب زیر زمینی 15031446122 شرکت سهامی آب منطقه ای فارس حضوری - الکترونیک ارایه خدمات مرتبط با حفر و اجازه برداشت و مصرف منابع آب زیرزمینی (13021446000)
صدور قبض آب بهای بهره برداران منابع آبی 13022126100 شرکت سهامی آب منطقه ای فارس حضوری خدمات امور مشترکین صنعت آب (13022126000)
انعقاد قرارداد اجاره بستر جهت بهره‌برداری(کشت موقت) از اراضی بستر رودخانه‌ها و مجاری آبی 13022125100 شرکت سهامی آب منطقه ای فارس حضوری ارائه خدمات مرتبط با بهره برداری از بستر رودخانه ها و مجاری آبی(13022125000)
ارائه آمار و اطلاعات حفر و اجازه برداشت از منابع آب زیرزمینی 13091451100 شرکت سهامی آب منطقه ای فارس حضوری ارائه آمار و اطلاعات صنعت آب کشور (13091451000)
« 1 2 3 » صفحه: