دوشنبه, 30 دی 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
ارجمندی پویش وزارت  الف -ب
شیراز- دروازه قرآن
سد سلمان فارسی
خشکسالی در فارس
عنوان خدمت نهاد ارائه کننده نحوه دسترسی گروه خدمت
تایید احداث مزارع پرورش و تکثیر آبزیان با استفاده از رودخانه‌ها 13022124113 شرکت سهامی آب منطقه ای فارس حضوری ارائه تاییدیه های مرتبط با صنعت آب کشور(13012124000)
تایید ترخیص دستگاه حفاری چاه 13022124112 شرکت سهامی آب منطقه ای فارس حضوری ارائه تاییدیه های مرتبط با صنعت آب کشور(13012124000)
تایید استقرار دستگاه حفاری چاه 13022124111 شرکت سهامی آب منطقه ای فارس حضوری ارائه تاییدیه های مرتبط با صنعت آب کشور(13012124000)
تایید برداشت مصالح رودخانه ای 13012124107 شرکت سهامی آب منطقه ای فارس حضوری ارائه تاییدیه های مرتبط با صنعت آب کشور(13012124000)
تایید حریم کمی و کیفی منابع آبی 13092124103 شرکت سهامی آب منطقه ای فارس حضوری ارائه تاییدیه های مرتبط با صنعت آب کشور(13012124000)
تایید صلاحیت و تعیین میزان برق مصرفی مجاز جهت بهره برداری از منابع آبی 13012124102 شرکت سهامی آب منطقه ای فارس حضوری ارائه تاییدیه های مرتبط با صنعت آب کشور(13012124000)
تایید صلاحیت و تعیین میزان دریافت فرآورده های نفتی بهره برداران منابع آبی 13012124101 شرکت سهامی آب منطقه ای فارس الکترونیک ارائه تاییدیه های مرتبط با صنعت آب کشور(13012124000)
پاسخ به استعلام وضعیت مشترکین صنعت آّب 13021448107 شرکت سهامی آب منطقه ای فارس حضوری پاسخگویی به استعلامات حوزه صنعت آب کشور (13091448000)
پاسخ به استعلامات حوزه صنعت آب کشور به دستگاه‌های قضایی، نهادهای نظارتی، اجرائی و قانونگذار 13091448106 شرکت سهامی آب منطقه ای فارس حضوری پاسخگویی به استعلامات حوزه صنعت آب کشور (13091448000)
پاسخ به استعلام تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها، مسیل ها و انهار طبیعی 13091448104 شرکت سهامی آب منطقه ای فارس حضوری پاسخگویی به استعلامات حوزه صنعت آب کشور (13091448000)
پاسخ به استعلام تامین منابع آب 13091448103 شرکت سهامی آب منطقه ای فارس حضوری پاسخگویی به استعلامات حوزه صنعت آب کشور (13091448000)
پاسخ به استعلام اعتبار و مندرجات پروانه بهره‌برداری از منابع آبی 13021448102 شرکت سهامی آب منطقه ای فارس حضوری پاسخگویی به استعلامات حوزه صنعت آب کشور (13091448000)
ارائه سوابق پرداخت بهره برداران منابع آبی 13022126104 شرکت سهامی آب منطقه ای فارس حضوری خدمات امور مشترکین صنعت آب (13022126000)
صدور قبض المثنی بهره برداران منابع آبی 13022126103 شرکت سهامی آب منطقه ای فارس حضوری - الکترونیک خدمات امور مشترکین صنعت آب (13022126000)
اصلاح صورتحساب بهره برداران منابع آبی 13022126102 شرکت سهامی آب منطقه ای فارس حضوری - الکترونیک خدمات امور مشترکین صنعت آب (13022126000)
رسیدگی به اعتراضات در کمیسیون ماده 3 آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها 13092125104 شرکت سهامی آب منطقه ای فارس حضوری ارائه خدمات مرتبط با بهره برداری از بستر رودخانه ها و مجاری آبی(13022125000)
انعقاد قرارداد حق انتفاع از اراضی بستر رودخانه برای بهره برداران مصالح 13012125103 شرکت سهامی آب منطقه ای فارس حضوری ارائه خدمات مرتبط با بهره برداری از بستر رودخانه ها و مجاری آبی(13022125000)
انعقاد قرارداد اجاره بستر رودخانه ها برای احداث مزارع پرورش و تکثیر آبزیان 13022125102 شرکت سهامی آب منطقه ای فارس حضوری ارائه خدمات مرتبط با بهره برداری از بستر رودخانه ها و مجاری آبی(13022125000)
تمدید قرارداد اجاره بستر جهت بهره‌برداری(کشت موقت) از اراضی بستر رودخانه‌ها و مجاری آبی 13022125101 شرکت سهامی آب منطقه ای فارس حضوری ارائه خدمات مرتبط با بهره برداری از بستر رودخانه ها و مجاری آبی(13022125000)
ارائه آمار و اطلاعات نیروگاه‌های برق‌آبی 13091451104 شرکت سهامی آب منطقه ای فارس حضوری ارائه آمار و اطلاعات صنعت آب کشور (13091451000)
« 1 2 3 4 » صفحه: