چهارشنبه, 27 شهریور 1398
عنوان خدمت نهاد ارائه کننده نحوه دسترسی گروه خدمت
وضعیت سدهای مخزنی استان فارس شرکت آب منطقه ای فارس الکترونیک آمار و اطلاعات پایه منابع آب
سدهای بهره برداری شده شرکت آب منطقه ای فارس الکترونیک آمار و اطلاعات پایه منابع آب
آمار و اطلاعات استان شرکت آب منطقه ای فارس الکترونیک آمار و اطلاعات پایه منابع آب
آمار بارندگی شرکت آب منطقه ای فارس الکترونیک آمار و اطلاعات پایه منابع آب
خدمات عمومی درگاه استعلامات بین دستگاهی: جهادکشاورزی ، منابع طبیعی ، ثبت اسناد و املاک نظام مهندسی استان الکترونیک استعلامات سازمانی
حفر چاه عمیق و نیمه عمیق برای کلیه بخشهای مصرف 13021446100 امور منابع آب شهرستان حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
مجوز نصب منصوبات چاه 13021446104 امور منابع آب شهرستان حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
مجوز تغییر قدرت منصوبات 13021446105 امور منابع آب شهرستان حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز چاه بجای قنات 13021446108 امور منابع آب شهرستان حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور پروانه کف شکنی و تغییر محل 13021446106 امور منابع آب شهرستان حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
استقرار و ترخیص دستگاه حفاری 13021446102 امور منابع آب شهرستان حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
حفر چاه به جای چاه 13021446103 امور منابع آب شهرستان حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز لایروبی قنات 13021446109 امور منابع آب شهرستان حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز تحویل سوخت برای چاههای دیزلی 13021446107 امور منابع آب شهرستان حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز پیشکاری قنات 13021446110 امور منابع آب شهرستان حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
پروانه حفر هواکش و گالری بعل کنی چاه 13021446111 امور اب شهرستان حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
حفر گمانه آزمایشی 13021446101 امور منابع اب شهرستان حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز تغییر قطر چاه13021446112 امور اب شهرستان حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز افزایش / کاهش میزان بهره برداری چاه 13021446113 امور اب شهرستان حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
برقی کردن چاه 13021446114 امور اب شهرستان حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
« 1 2 3 » صفحه: