چهارشنبه, 27 شهریور 1398

نظر ارباب رجوع به خدمات شرکت

 

نظر ارباب رجوع به خدمات شرکت

 

شمارهعنوانشرح
3پرسشنامه سنجش رضایت ارباب رجوع از خدمات

پرسشنامه سنجش رضایت ارباب رجوع از خدمات

شهروند گرامی خواهشمند است با اعلام میزان رضایت خود از هریک از محورهای ارائه شده در این پرسشنامه ما را در ارتقا سطح رعایت حقوق شهروندی یاری فرمایید.

 

مشاهده نتایج

تاریخ ثبت: 1398/03/28

2خدمات شرکت

مشاهده نتایج

تاریخ ثبت: 1396/03/06

1رضایت شغلی

0

مشاهده نتایج

تاریخ ثبت: 1396/03/06