دوشنبه, 28 خرداد 1397
  • اخبار و گزارشات
  • نتایج کمیسیون
  • بریده جراید
  • داناب
  • راهنمای ارباب رجوع

درتاسیسات آبی شنا ممنوع

ورود و شنا کردن در مخازن سدها و بندهای انحرافی و تاسیسات آبی ممنوع وخطرناک است

سازگاری با کم آبی مستلزم بهره گیری از خرد جمعی است

شورای حفاظت منابع آب استان فارس باحضوراستانداروسایراعضاء درمحل استانداری فارس وبامحوریت سازگار باکم آبی برگزارشد.

خط دوم انتقال آب ازسددرودزن به شیراز 76درصد پیشرفت دارد

استاندار فارس از پروژه خط دوم انتقال آب از سد درودزن به شیراز بازدید و روند اجرای این پروژه را بررسی کرد.

تشریح مصوبات کارگروه سازگاری با کم آبی درفارس

مصوبا ت کارگروه سازگار با کم آبی با حضوراعضاء شورای حفاظت ازمنابع آب استان ونمایندگان رسانه ها درمحل دفترمعاون هماهنگی امورعمرانی استانداری فارس توسط مدیر عامل آب...