|  رنگ  |  + 0 -  | 
ADA
بستن این پنجره
راهنما

این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره

خدمات قابل ارائه در میز خدمت حضوری

خدمات قابل ارائه در میز خدمت حضوری

 

 

عنوان خدمت

واحد پاسخگو

نوع خدمت
حضوری/ الکترونیک
عدم قابلیت ارایه در میز خدمت
مراجعه به واحد های داخلی

راهنمای خدمت 

شناسه

توافق نامه سطح خدمات

تایید احداث مزارع پرورش و تکثیر آبزیان با استفاده از رودخانه‌ها

گروه حفاظت و بهره برداری از منابع آب سطحی

حمید رضا کریمی 

09173326204

مهدی حاتمی

09171004933

 

میز خدمت حضوری

فرآیند ها در کارگروه کشوری ساماب تصویب و تهایی شده و در شرف بارگذاری روی سامانه می باشد. ضمناً متقاضیان می توانند درخواست خود را به دفاتر شرکت بهره برداری مستقر در شهرستان و یا امور منابع آب شهرستان ها ارائه نمایند.

 شناسه خدمات
توافق نامه سطح خدمات

نظارت و ارزیابی پیمانکاران و مشاوران تاسیسات تامین آب

گروه بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی و برق آبی

وحید صالحی

09177167612

 

 

میز خدمت حضوری

در ابتدا می بایست درخواست از طرف شرکت پیمانکار یا مشاور به انضمام صورت وضعیت، اسناد مرتبط و گزارشات پیشرفت کار  در میز خدمت ثبت و به صورت فیزیکی تحویل معاونت حفاظت و بهره بردار ی جهت اجرا به مدیریت بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی و برق آبی گردد.

 شناسه خدمات
توافق نامه سطح خدمات

نظارت و ارزیابی پیمانکاران بهره‌برداری، نگهداری و تعمیرات نیروگاه‌های برق‌آبی

گروه بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی و برق آبی

 

وحید صالحی

09177167612

میز خدمت حضوری

در ابتدا می بایست درخواست از طرف شرکت پیمانکار یا مشاور به انضمام صورت وضعیت، اسناد مرتبط و گزارشات پیشرفت کار  در میز خدمت ثبت و به صورت فیزیکی تحویل معاونت حفاظت و بهره بردار ی جهت اجرا به مدیریت بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی و برق آبی گردد.

 شناسه خدمات
توافق نامه سطح خدمات

صدور مجوز جابجایی محل تخصیص منبع آب سطحی

گروه حفاظت و بهره برداری از منابع آب سطحی

 

حمید رضا کریمی 

09173326204

میز خدمت حضوری

فرآیند ها در کارگروه کشوری ساماب تصویب و تهایی شده و در شرف بارگذاری روی سامانه می باشد. ضمناً متقاضیان می توانند درخواست خود  به انضمام مدارک مورد نیاز اعم از مدارک هویتی، اسناد مالکیت و ... را به دفاتر شرکت بهره برداری مستقر در شهرستان و یا امور منابع آب شهرستان ها ارائه نمایند.

 شناسه خدمات
توافق نامه سطح خدمات

صدور مجوز توسعه چشمه

گروه حفاظت و بهره برداری از منابع آب سطحی

 

حمید رضا کریمی 

09173326204

میز خدمت حضوری

فرآیند ها در کارگروه کشوری ساماب تصویب و تهایی شده و در شرف بارگذاری روی سامانه می باشد. ضمناً متقاضیان می توانند درخواست خود  به انضمام مدارک مورد نیاز اعم از مدارک هویتی، اسناد مالکیت و ... را به دفاتر شرکت بهره برداری مستقر در شهرستان و یا امور منابع ارائه نمایند.

 شناسه خدمات
توافق نامه سطح خدمات

صدور مجوز تغییر و اصلاح نام دارندگان پروانه بهره برداری از آب سطحی

گروه حفاظت و بهره برداری از منابع آب سطحی

 

حمید رضا کریمی 

09173326204

میز خدمت حضوری

فرآیند ها در کارگروه کشوری ساماب تصویب و تهایی شده و در شرف بارگذاری روی سامانه می باشد. ضمناً متقاضیان می توانند درخواست خود  به انضمام مدارک مورد نیاز اعم از مدارک هویتی، اسناد مالکیت و ... را به دفاتر شرکت بهره برداری مستقر در شهرستان و یا امور منابع ارائه نمایند.

 شناسه خدمات
توافق نامه سطح خدمات

صدور مجوز تغییر نوع مصرف / تغییر کاربری بهره برداری از منابع آبی سطحی

گروه حفاظت و بهره برداری از منابع آب سطحی

 

حمید رضا کریمی 

09173326204

میز خدمت حضوری

فرآیند ها در کارگروه کشوری ساماب تصویب و تهایی شده و در شرف بارگذاری روی سامانه می باشد. ضمناً متقاضیان می توانند درخواست خود  به انضمام مدارک مورد نیاز اعم از مدارک هویتی، اسناد مالکیت و ... را به دفاتر شرکت بهره برداری مستقر در شهرستان و یا امور منابع ارائه نمایند.

 شناسه خدمات
توافق نامه سطح خدمات

صدور مجوز بسته بندی آب جهت مصارف شرب از منابع آب سطحی

گروه حفاظت و بهره برداری از منابع آب سطحی

 

حمید رضا کریمی 

09173326204

میز خدمت حضوری

فرآیند ها در کارگروه کشوری ساماب تصویب و تهایی شده و در شرف بارگذاری روی سامانه می باشد. ضمناً متقاضیان می توانند درخواست خود  به انضمام مدارک مورد نیاز اعم از مدارک هویتی، اسناد مالکیت و ... را به دفاتر شرکت بهره برداری مستقر در شهرستان و یا امور منابع ارائه نمایند.

 شناسه خدمات
توافق نامه سطح خدمات

صدور مجوز اصلاح قدرت موتور و تغییر منصوبات برداشت از آب سطحی

گروه حفاظت و بهره برداریاز منابع آب سطحی

 

حمید رضا کریمی 

09173326204

میز خدمت حضوری

فرآیند ها در کارگروه کشوری ساماب تصویب و تهایی شده و در شرف بارگذاری روی سامانه می باشد. ضمناً متقاضیان می توانند درخواست خود  به انضمام مدارک مورد نیاز اعم از مدارک هویتی، اسناد مالکیت و ... را به دفاتر شرکت بهره برداری مستقر در شهرستان و یا امور منابع ارائه نمایند.

 شناسه خدمات
توافق نامه سطح خدمات

صدور پروانه بهره‌برداری از آبهای سطحی واحدهای صنعتی

گروه حفاظت و بهره برداری از منابع آب سطحی

 

حمید رضا کریمی 

09173326204

میز خدمت حضوری

فرآیند ها در کارگروه کشوری ساماب تصویب و تهایی شده و در شرف بارگذاری روی سامانه می باشد. ضمناً متقاضیان می توانند درخواست خود  به انضمام مدارک مورد نیاز اعم از مدارک هویتی، اسناد مالکیت و ... را به دفاتر شرکت بهره برداری مستقر در شهرستان و یا امور منابع ارائه نمایند.

 شناسه خدمات
توافق نامه سطح خدمات

صدور پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحدهای آبزی پروری

گروه حفاظت و بهره برداری از منابع آب سطحی

 

حمید رضا کریمی 

09173326204

میز خدمت حضوری

فرآیند ها در کارگروه کشوری ساماب تصویب و تهایی شده و در شرف بارگذاری روی سامانه می باشد. ضمناً متقاضیان می توانند درخواست خود  به انضمام مدارک مورد نیاز اعم از مدارک هویتی، اسناد مالکیت و ... را به دفاتر شرکت بهره برداری مستقر در شهرستان و یا امور منابع ارائه نمایند.

 شناسه خدمات
توافق نامه سطح خدمات

صدور پروانه المثنی بهره‌برداری از آبهای سطحی

گروه حفاظت و بهره برداری از منابع آب سطحی

 

حمید رضا کریمی 

09173326204

میز خدمت حضوری

فرآیند ها در کارگروه کشوری ساماب تصویب و تهایی شده و در شرف بارگذاری روی سامانه می باشد. ضمناً متقاضیان می توانند درخواست خود  به انضمام مدارک مورد نیاز اعم از مدارک هویتی، اسناد مالکیت و ... را به دفاتر شرکت بهره برداری مستقر در شهرستان و یا امور منابع ارائه نمایند.

 شناسه خدمات
توافق نامه سطح خدمات

صدور اصلاحیه پروانه بهره‌برداری از آب سطحی

گروه حفاظت و بهره برداری از منابع آب سطحی

 

حمید رضا کریمی 

09173326204

میز خدمت حضوری

فرآیند ها در کارگروه کشوری ساماب تصویب و تهایی شده و در شرف بارگذاری روی سامانه می باشد. ضمناً متقاضیان می توانند درخواست خود  به انضمام مدارک مورد نیاز اعم از مدارک هویتی، اسناد مالکیت و ... را به دفاتر شرکت بهره برداری مستقر در شهرستان و یا امور منابع ارائه نمایند.

 شناسه خدمات
توافق نامه سطح خدمات

تمدید اعتبار پروانه بهره‌برداری از آبهای سطحی

گروه حفاظت و بهره برداری از منابع آب سطحی

 

حمید رضا کریمی 

09173326204

میز خدمت حضوری

فرآیند ها در کارگروه کشوری ساماب تصویب و تهایی شده و در شرف بارگذاری روی سامانه می باشد. ضمناً متقاضیان می توانند درخواست خود  به انضمام مدارک مورد نیاز اعم از مدارک هویتی، اسناد مالکیت و ... را به دفاتر شرکت بهره برداری مستقر در شهرستان و یا امور منابع ارائه نمایند.

 شناسه خدمات
توافق نامه سطح خدمات
 

نظر سنجی خدمات حضوری  

 

 تاریخ ثبت : 28 تیر 1400
  آخرین به روزرسانی : 28 تیر 1402
 مدیر سایت
 8207
سایتـــ های مرتبطـ

آمار بازدیدکنندگان

 • کاربران آنلاین : 55
 • بیشترین بازدید همزمان : 399
 • بازدید امروز : 2,003
 • بازدید دیروز : 3,833
 • کل بازدید : 6,023,405
 • آخرین به روزرسانی : 1 اردیبهشت 1403 10:53:07
 • شناسه IP شما : 44.201.97.0

راه‌های تماس با ما

 • آدرس : شیراز، بلوار ارم، شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس
 • کدپستی : 7143683685
 • تلفن : 07132252093
 • فاکس :
 • پست الکترونیکی : info[at]frrw.ir
 • پیامک :
 • تلفن گویا :