چهارشنبه, 27 شهریور 1398
  • اخبار و گزارشات
  • نتایج کمیسیون
  • بریده جراید
  • داناب
  • راهنمای ارباب رجوع

بستر رودخانه قره آغاج رفع تصرف شد

مدیر امور آب شهرستان قیروکارزین گفت 7200 متر از بستر رودخانه قره آغاج واقع در منطقه سرچشمه به صورت توافقی رفع تصرف شد.

هشت حلقه چاه غیرمجاز در چهار شهرستان فارس پر شد

گروه های گشت و بازرسی استان فارس در چهارنقطه استان موفق به پر و مسلوب المنفعه کردن هفت حلقه چاه غیرمجاز شدند.

پرومسلوب المنفعه شدن 12حلقه چاه غیرمجاز در داراب

طی دو هفته گذشته، فعالیت 12 چاه غیرمجاز در شهرستان داراب متوقف شد. کارشناسان گشت و بازرسی شهرستان داراب حین گشت زنی متوجه فعالیت این تعداد چاه غیرمجاز شدند و عملیات...

عملیات پر و مسلوب المنفعه کردن هفت حلقه چاه غیرمجاز در شیراز

گروه های گشت و بازرسی شرکت آب منطقه ای فارس با مشاهده فعالیت هفت چاهه غیرمجاز در شیراز ،عملیات مقابله را با هماهنگی دستگاه قضایی و همکاری نیروی انتظامی انجام دادند.