چهارشنبه, 4 اردیبهشت 1398
  • اخبار و گزارشات
  • نتایج کمیسیون
  • بریده جراید
  • داناب
  • راهنمای ارباب رجوع

اطلاعیه پذیرش امریه سربازی

پذیرش امریه سربازی دروزارت نیرو

چهارمین جلسه کارگروه مشترک استانی برداشت مصالح رودخانه ای برگزار...

در راستای اجرای بند 8 توافقنامه وزاری محترم صنعت و معدن و تجارت و نیرو چهارمین جلسه کارگروه مشترک استانی برداشت مصالح رودخانه ای به منظور تدقیق برنامه های برداشت...

سامانه یکپارچه حفاظت ازمنابع آب (ساماب) درفارس بسیارموفق بوده

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت مدیریت منابع آب ایران از بخش های مختلف شرکت بازدید کرد.

آغاز عملیات اجرایی طرح انتقال آب دریا به شهرستان لامرد

عملیات اجرایی طرح انتقال آب شیرین از دریا به شهرستان لامرد در استان فارس با حضور وزرای اطلاعات، نیرو و صمت در منطقه ویژه اقتصادی لامرد آغاز شد.