پنجشنبه, 27 دی 1397
عنوان خدمت نهاد ارائه کننده نحوه دسترسی گروه خدمت
وضعیت سدهای مخزنی استان فارس شرکت آب منطقه ای فارس الکترونیک آمار و اطلاعات پایه منابع آب
سدهای بهره برداری شده شرکت آب منطقه ای فارس الکترونیک آمار و اطلاعات پایه منابع آب
آمار و اطلاعات استان شرکت آب منطقه ای فارس الکترونیک آمار و اطلاعات پایه منابع آب
آمار بارندگی شرکت آب منطقه ای فارس الکترونیک آمار و اطلاعات پایه منابع آب