سه‌شنبه, 6 فروردین 1398

 

طرحهای در دست اجرا در سال 95

نام طرح شماره طبقه بندی تعداد
پروژه
نوع طرح سال شروع سال خاتمه
انتفاعی/ طبق قانون پیش بینی
شرکت
غیر انتفاعی
آبرسانی از سد رودبال به شهرهای فسا و استهبان 1307002001 1 انتفاعی 1391 1399 1399
آبرسانی به لارستان از سد قیر 1307002002 1 انتفاعی 1376 1395 1395
آبرسانی به شهر جهرم از سد قیر 1307002032 1 انتفاعی 1388 1399 1399
آبرسانی به شهر شیراز (و خرامه)* 1307002046 1 انتفاعی 1380 1399 1399
آبرسانی به شهر فسا 1307002049 1 انتفاعی 1383 1397 1397
آبرسانی به شهرهای ارسنجان و سعادت شهر 1307002075 1 انتفاعی 1391 1399 1397
آبرسانی به شهرهای داراب و زرین دشت 1307002079 1 انتفاعی 1389 1398 1398
ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی تنگ براق 1307002139 1 انتفاعی 1384 1397 1397
ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی تنگاب 1307002140 1 انتفاعی 1379 1397 1399
ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی درودزن 1307002151 1 انتفاعی 1352 1398 1399
ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی رودبال 1307002157 1 انتفاعی 1381 1397 1398
ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی سد نرگسی 1307002164 1 انتفاعی 1388 1398 1399
ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی سیوند 1307002176 1 انتفاعی 1367 1397 1398
ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی قیر 1307002188 1 انتفاعی 1373 1397 1400
ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی کوار 1307002195 1 انتفاعی 1369 1398 1398
ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی هایقر 1307002211 1 انتفاعی 1387 1397 1399
انتقال پساب تصفیه شده شیراز به دشت سروستان 1307003015 2 انتفاعی 1367 1397 1398
تکمیل مطالعات و اجرای زیر ساختهای سد ماربر و سامانه انتقال‌آب 1307003021 1 انتفاعی 1391 1397 1399
ساختمان سد چشمه عاشق و شبکه آبیاری و زهکشی 1307003046 2 انتفاعی 1385 1397 1398
ساختمان سد کوار 1307003075 1 انتفاعی 1369 1398 1398
ساختمان سد نرگسی 1307003095 1 انتفاعی 1388 1398 1398
ساختمان سد هایقر 1307003101 1 انتفاعی 1387 1398 1398
سد تنگ سرخ شیراز با مشارکت 50 درصدی بخش غیر دولتی 1307003110 1 انتفاعی 1391 1397 1399
تکمیل و تجهیز شبکه های اندازه گیری آبهای سطحی و زیرزمینی 1307006020 1 غیر انتفاعی 1341 1399 1399
مرمت و بازسازی تاسیسات آبی در دست بهره برداری 1307006050 3 غیر انتفاعی 1395 1395 1395
مطالعه و اجرای طرحهای تعادل بخشی، تغذیه مصنوعی و پخش سیل 1307006093 2 غیر انتفاعی 1373 1399 1399بازدید:1211