پنجشنبه, 27 دی 1397

 

 

معاون حفاظت وبهره برداری شرکت سهامی آب منطقه ای فارس مستقیم وبرخط ازطریق تلفن111با مردم صحبت می کند

حسین صالح جهرمی معاون حفاظت وبهره برداری شرکت سهامی آب منطقه ای فارس با حضور دراستانداری فارس وبصورت برخط ومستقیم ازطریق شماره تلفن 111به نظرات، شکایات ودرخواستهای مردم شریف استان فارس رسیدگی می نماید.  

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای فارس وی روزچهارشنبه 27/10/96ساعت10صبح ازطریق شماره تلفن111 به  نظرات، درخواستها وشکایات مردم شریف استان رسیدگی می کند، مردم بزرگوار وفهیم استان می تواننددرخواستها، پیشنهادات وشکایات خود درحوزه آب استان رابا وی با شماره ذکرشده درمیان بگذارند. 

منبع خبر: